نشست سوریه و عراق برای راه اندازی مرحله نهم برنامه هیدرولوژیکی بین دولتی آغاز شد

دمشق – سانا 

خبرنگار سانا از آغاز  نشست مشترک سوریه و عراق برای راه اندازی مرحله نهم برنامه هیدرولوژیکی بین دولتی در هتل داماروز دمشق خبر داد.