بامشارکت 9 کشور آغاز اولین جشنواره بین المللی گل ها در طرطوس

طرطوس- سانا

دیشب فعالیت اولین جشنواره بین المللی گل ها ومحصولات حفاظت شده وتکنیک های صادرات 2015 تحت عنوان” میهن من..ای رنگ شادی” در باغ الباسل در شهر طرطوس آغاز شد.

این جشنواره به میزبانی مجلس شهرستان طرطوس با هماهنگی با اتحادیه صادر کنندگان سوری ووزارت کشاورزی وبا حضور شرکت کنندگان رسمی وغیر رسمی از سوریه و9 کشور عربی و خارجی برگزار شد.

معاون وزیر کشاورزی عبد الکریم اللحام در سخنرانی خود طی افتتاح جشنواره تاکید کرد بر اهمیت این جشنواره که یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی در سوریه در نظر می گیرد ودلیل بر ثبات مردم سوریه در مواجهه با جنگ وتوطئه از طریق کاشتن گل ها می باشد وفرستادن نامه برای کل جهان که سوریه ومردم سوریه مقاوم هستند.

نیرمین خلیل، هانی طعمه