مقام اول برای تیم ارتش سوریه در مسابقات بیاتلون تانک روسیه