امروز امتحانات نهایی دوره دبیرستانی شروع شد

دمشق-سانا

امروز امتحانات نهایی عمومی دوره دبیرستانی شروع شد. در این امتحانات بیش از 230 هزار دانش آموز مشارکت می کنند.

گفتنی است که دانش آموزان سوریه بر اساس نمره های این امتحانات وارد دانشگاه ها می شوند.

م.خ

محمد غیاث جاویش