ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در افتتاحیه مجمع ارتش 2022: روسیه متحدان زیادی در قاره های مختلف دارد که راه حاکمیت را انتخاب می کنند و در برابر هژمونی سر فرود نمی آورند