خبرگزاری ها از وقوع انفجار در یک مرکز صدور شناسنامه در غرب کابل پایتخت افغانستان خبر دادند