برداشت انگور از باغات مناطق دیر حافر و منبج در حومه حلب به روایت تصویر