خبرنگار سانا از خسارات مادی و کوچ اجباری تعدادی از شهروندان در نتیجه حمله توپخانه ای ترکیه به روستای جطل در غرب شهر الدرباسیه در استان حسکه خبر داد