مهمترین رویدادهای هفته .. تصاویر

يکی از تشکیلات مسلح ما با همکاری نیروهای روسی تمرینات تاکتیکی عملیاتی با مهمات جنگی اجرا کرد 30-7-2022