80 درصد از مدرسه باستانی سیف الدوله حلب مرمت و بازسازی شد