سفیر صباغ: توزيع ناعادلانه جغرافيايي شوراي امنيت، دوقطبي شدن شوراي امنيت را تشديد مي‌كند و كشورهاي عضو غربي را وادار مي‌كند تا از شورا براي خدمت به برنامه‌هاي سياسي خود استفاده كنند