نماینده دایم سازمان ملل متحد سفیر بسام صباغ در نشست مجمع عمومی گفت: برخی کشورها از قطعنامه مجمع درباره دلایل استفاده کشورها از حق وتو در شورای امنیت به شکلی سیاسی که اهداف اعلام شده از تصویب آن را تامین نمی کند، سوء استفاده می کنند