مهمترین رویدادهای هفته.. تصاویر

افتتاحیه نوزدهمین دورهٔ بازیهای مدیترانه  با شرکت سوریه   26-6-2022
افتتاحیه نوزدهمین دورهٔ بازیهای مدیترانه  با شرکت سوریه شد  26-6-2022