تظاهرات درلواء اسکندرون در محکومیت حمایت رژیم اردوغان از تروریست ها در سوریه

 

انطاکیه- سانا

 

 

 

 

 

نیرمین خلیل