تصاویری زیبا از طبیعت بکر شهرک الحصن در حومه غربی حمص