مقابله پدافند هوایی ارتش با اهداف متخاصم در آسمان حومه جنوبی دمشق