وزارت امور خارجه و مهاجران: اظهارات بی ارزش رئیس رژیم ترکیه مبنی بر ایجاد منطقه آمن در شمال سوریه نشان دهنده بازی های خصمانه این رژیم علیه سوریه و وحدت سرزمین و مردم آن است