شورای امنیت روسیه:  طبق برآوردهای روسیه، زنجیره آزمایشگاه‌های بیولوژیکی آمریکا در سراسر جهان شامل 400 تأسیسات است.