لحظه به لحظه.. عملیات نظامی ویژه روسیه برای حفاظت از دونباس وارد 79 مین روز خود شد