لحظه به لحظه.. عملیات نظامی ویژه روسیه برای حفاظت از دونباس برای 66 مین روز متوالی همچنان ادامه دارد