رژیم ال سعود محله های مسکونی در صنعا بمباران می کند، وصالح برای مقابله با تجاوزات دعوت کرد

صنعا_ سانا

رژیم ال سعود  تجاوزات خود به یمن ادامه داد،وطی امروز نیروی هوایی رژیم عربستان تعداد از محله های مسکونی در پایتخت صنعا بمباران کرد.

خبرگزاری یمن یاد کرد که نیروی هوایی عربستان سعودی محله ای النهضه بمباران کرد، حملات رژیم منجر به زخمی شدن تعداد از شهروندان ومنهدم کردن تعداد از خانه ها شد. همچنین برای دومین بار خانه رئیس سابق یمن علی عبد الله صالح در محله مسکونی “حده” بمباران کرد، ودر اثر این حمله تعداد از شهروندان زخمی شدند وتعداد بسیاری از خانه ها منهدم شدند، خبرگزاری اشاره کرد که تعداد از خبرنگاران که در حال پوشش خبری اثرمرحله اول بمباران  خانه علی عبدالله صالح بودند، زخمی شدند.

حسین حبیب