تیم های واکسیناسیون سیار کرونا توسط اداره بهداشت دمشق