حضور گسترده برای روند حل و فصل در داریا در اولین روز آن