مهمترین رویدادهای هفته / تصاویر

رئیس جمهور بشار اسد رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی ایران و رئیس طرف ایرانی کمیسیون اقتصادی سوریه و ایران و هیات همراه وی را به حضور پذیرفت 12-1-2022