بازسازی خطوط آبرسانی شهر سلمیه ظرف چند روز

حماه – سانا

مؤسسه عمومی آبرسانی استان حماه همچنان به بازسازی خطوط آبرسانی شهر سلمیه ادامه می دهد که آب مورد نیاز 200 هزار نفر از ساکنان شهر سلمیه و مناطق همجوار آن تامین می کند.

مدیر این مؤسسه توضیح داد: عملیات بازسازی خطوط آب رسانی در منطقه الشومریه و خط آب رسانی الرستن از چند روز قبل شروع شد.

وی ادامه داد: خط آب رسانی سلمیه برای بیش از ده سال درپی حملات گروه های تروریستی متوقف بود.

مدیر مؤسسه عمومی آبرسانی استان حماه گفت: بازسازی خطوط آبرسانی شهر سلمیه ظرف چند روز به پایان می رسد.