مرمت بازار الاحمدیه در شهر قدیمی حلب 

مرمت بازار الاحمدیه در شهر قدیمی حلب