بازدید یک هیات سوری و لبنانی و مصری از ایستگاه های گاز الریان و الدبوسیه

دمشق – سانا

یک هیات سوری و لبنانی و مصری از ایستگاه های گاز الریان و الدبوسیه جهت اطلاع از خطوط گاز پروژه انتقال گاز مصری به لبنان از طریق خط لوله گاز عرب بازدید میدانی به عمل آورد.

این هیات از آمادگی خط گاز عرب و آنالیزهای گاز در آزمایشگاه گاز الریان مطلع و نقطه شبنم گاز و گاز هیدروژن گوگرد را اندازه گیری کردند و نتایج آنالیزهای نمونه های گاز عالی بود.

شماری از کارشناسان مصری این هیات را در این بازدید همراهی کردند.

شایان به ذکر است که وزیران نیرو و برق در سوریه، اردن و لبنان در ششم اکتبر برسر برنامه اقدام و جدول زمانی برای از سرگیری مجدد فعالیت خطوط انتقال برق میان سه کشور به توافق رسیدند.

غیاث