شهدا و مجروحان در یک انفجار تروریستی در دمشق

شهدا و مجروحان در یک انفجار تروریستی در دمشق