21 منطقه صنعتی و صنایع دستی در حومه دمشق با 6500 کارخانه

ریف دمشق – سانا

تعداد کارخانه های کوچک، متوسط و بزرگ بازگشته به تولید در مناطق صنعتی استان ریف دمشق  به 6500  رسیده است که در 21 منطقه در مناطق مختلف این استان توزیع شده اند.

مهندس اسعد خلوف مدیر مناطق صنعتی ریف دمشق  در مصاحبه با خبرنگار/سانا/ گفت: مساحت مناطق صنعتی ریف دمشق بیش از 1183 هکتار است .

وی ادامه داد:  طی سه سال گذشته  بیش از 200 واحد صنعتی و صنایع دستی در ریف دمشق مجوز گرفته اند و مجوزهای اداری به بیش از 300 نفر اعطا شده است و در حال حاضر 800 واحد در حال ساخت داریم.

غیاث