همراهی دوربین سانا با نیروهای ارتش عربی سوریه هنگام ورود به شهر نوی و اطراف آن در حومه شمالی درعا

درعا – سانا

صبح امروز ساعاتی پس از رسیدگی به وضعیت ده ها نفر از افراد مسلح، افراد تحت تعقیب و فراریان از خدمت سربازی در شهر نوی  و اطراف آن در حومه شمالی درعا آن بر اساس توافق حل و فصل طراحی شده توسط دولت سوریه، واحدهای ارتش عربی سوریه وارد این مناطق شدند و نقاط  خود در آن را تقویت کردند

ماه گذشته هم نیروهای ارتش عربی سوریه  در چارچوب توافق رسیدگی به وضعیت عناصر تروریستی و مسلح، وارد روستاها و شهرک ها و شهرهای الیادوده و مزیریب و طفس و تل شهاب و روستاها و شهرک های حوض الیرموک در ریف شمالی غربی وشمالی شده اند .