برداشت زیتون در شهرک القمصيه در حومه طرطوس

برداشت زیتون در شهرک القمصيه در حومه طرطوس

تصوير: سماهر سلوم