رسیدگی به وضعیت ده ها تن از افراد اهالی منطقه “حوض الیرموک” در حومه درعا