طرح های مشارکتی ىر تحسين اوضاع خدماتی وتجاری منطقه رحیبه را کمک می کند

شاهد أيضاً

ربودن 3 غیرنظامیان در حومه رقه توسط نیروهای اشغالگر ترکیه

رقه – سانا  نیروهایی اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریستی خود سه غیرنظامیان از جمله یک …