برگزاری نمایشگاه هنری در سالن آرت هاوس در دمشق

برگزاری نمایشگاه هنری در سالن آرت هاوس در دمشق