سپهبُد علی عبد الله ایوب جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع به همراه شماری از افسران ارشد فرماندهی کل ارتش به دعوت سرلشکر یوسف الحنیطی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اردن به پادشاهی اُردُن هاشمی سفر کرد، دو طرف نشست گسترده ای برگزار کردند و در این نشست روابط همکاری بین دو ارتش برادر و چشم اندازهای توسعه آن بررسی کردند، اهمیت هماهنگی در موضوعات مشترک مورد توجه دو کشور به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و کنترل مرزها در این دیدار مورد تاکید قرار گرفت

سپهبُد علی عبد الله ایوب جانشین فرمانده کل ارتش و نیروهای مسلح، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع به همراه شماری از افسران ارشد فرماندهی کل ارتش به دعوت سرلشکر یوسف الحنیطی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اردن به  پادشاهی اُردُن هاشمی سفر کرد، دو طرف نشست گسترده ای برگزار کردند و در این نشست روابط همکاری بین دو ارتش برادر و چشم اندازهای توسعه آن بررسی کردند، اهمیت هماهنگی در موضوعات مشترک مورد توجه دو کشور به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم و ​​کنترل مرزها در این دیدار مورد تاکید قرار گرفت.