عملیات بازکردن خیابان ها و برداشتن آوارها و بازسازی تاسیسات خدماتی در محله درعا البلد

درعا-سانا

ادارات خدمات در استان درعا پس از ایمن سازی آنها توسط ارتش عربی سوریه عملیات بازکردن خیابان ها برداشتن آوارها و بازسازی تاسیسات خدماتی در منطقه درعا البلاد را آغاز کردند.