تصاویری از برداشت محصول سیب در شهرک “عرنه” در حومه دمشق