یادداشت تفاهمنامه بین اكساد و انجمن دامپزشکان برای توسعه ثروت دامی

دمشق – سانا

مركز عربی مطالعات مناطق خشک (اكساد) یک یادداشت تفاهمنامه با اتحادیه دامپزشکان برای هدف توسعه واقعیت منابع دامی در کشورهای عربی به ویژه در سوریه امضا کرد.

چشم انداز همکاری ها بین دو طرف برای توسعه بخش دامپروری و تضمین سلامت دام و همچنین آموزش دامپروران انجام مطالعات درباره تأثیر تغییرات آب و هوا بر سلامت دام در این یادداشت مشخص شد.

مدیر کل مركز عربی مطالعات مناطق خشک بر اهمیت این یادداشت در تقویت همکاری ها بین اتحادیه ها و سندیکاها و انجمن ها برای استفاده از منابع طبیعی و انسانی برای توسعه وضعیت کشاورزی تاکید نمود.

به نوبه خود دكتر إياد السويدان رئیس انجمن دامپزشکان ​​امضای این یاداشت را به نفع دو طرف و توسعه همکاری ها در سطح عربی دانست.