نیروهای اشغالگر 5 تن از خانواده اسیران آزاد شده از  بازداشتگاه جلبوع  را بازداشت کردند

قدس اشغالی – سانا

نیروهایی  اشغالگراسرائیلی  با یورش  یبه شهرک های عرابه و بیر الباشا در شهر جنین رد گرانه باختری  5 تن از خانواده  6 اسیر آزاد شده از  بازداشتگاه جلبوع را بازادشت کردند.”.

رسانه ای فلسطینی گفت که نیروهایی  اشغالگراسرائیلی  با یورش  به  خانه اسیر آزاد شده محمود عارضه  ، و  برادرانش  باسمه و رائد و محمد بازداشت کردند.

وهمچنین نیروهایی  اشغالگراسرائیلی به خانه اسیر آزاد شده یعقوب القادری در شهرک بیر الباشا یورش بردند و برادرش یوسف و پسردایی اش رأفت غوادره را بازداشت کردند.