ارتش آزادیبخش فلسطین به مناسبت پنجاه و هشتمین سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد

ارتش آزادیبخش فلسطین به مناسبت پنجاه و هشتمین سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد