با حمایت رئیس جمهور جشن فارغ التحصیلی گروه جدیدی از دانشجویان دانشکده نیروی دریایی برگزار شد