مرکز فرهنگی ابو رمانه میزبان یک نمایشگاه هنری شد

مرکز فرهنگی ابو رمانه میزبان یک نمایشگاه هنری شد

تصوير: جنان بدران