برگزاری جشنی در ساحل طرطوس به مناسبت عید ناوگان دریایی فدراسیون روسیه

برگزاری جشنی در ساحل طرطوس به مناسبت عید ناوگان دریایی فدراسیون روسیه