نیروگاه آب علوک پس از بیش از یک ماه توقف ، دوباره واد مدار شد

حسکه – سانا

نیروگاه آب علوک پس از سی و هشت روز توقف  شده توسط اشغالگر ترکیه بوده ،  از دیروز 30 جولای  وارد مدار شد

مدیر کل تأسیسات آب در حسکه محمود العکله به سانا گفت ، ” نیروگاه آب با ظرفیت چاه ها و پمپ ها کار می کرد و آب به مخازن الحمه می رسد و در صورت پر شدن مخازن ، آب به شهروندان در شهر حسکه پمپ می شود.”العکله افزود که بقیه چاههای ایستگاه در نتیجه سرقت برخی تجهیزات کار نمی کنند و کارگاههای تعمیر و نگهداری تعداد چاهها را تعمیر و افزایش می دهد

.ایستگاه آب آلوک روزانه 1000 متر مکعب آب تولید می کند.