شولگین: سوریه همچنان به تعهدات خود طبق کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی عمل می کند

مسکو – سانا

نماینده دائم روسیه در سازمان منع سلاح های شیمیایی تأكید كرد: سوریه همچنان به تعهدات خود براساس كنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و همکاری نزدیک با این سازمان ادامه می دهد.

الکساندر شولگین امروز در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: دمشق همچنان به تعهدات خود طبق کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی عمل می کند و با سازمان منع سلاح های شیمیایی همکاری می کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان منع سلاح های شیمیایی خاطر نشان کرد: جلسه نهادهای های اداره سازمان منع سلاح های شیمیایی در 97 دوره شورای اجرایی اولین جلسه بود که از زمان تصویب تصمیم تعلیق حقوق و امتیازات سوریه براساس کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی برگزار می شود.

شولگین توضیح داد: هیات ها هنوز باید اندازه و پیامدهای این گام را ارزیابی کنند و درک کنند که چگونه باید در این زمینه پیش برویم.