سوریه به شدت تبلیغات گمراه کننده دولت آمریکا علیه کوبا را محکوم می کند

دمشق-سانا

سوریه به شدت تبلیغات گمراه کننده، جعل حقایق و تحریک دولت ایالات متحده و ابزارهای آن علیه کوبا و سایر کشورها را محکوم کرده و بار دیگر همبستگی کامل خود را با کشور دوست کوبا و ایستادن در کنار آن را در برابر توطئه متجدد علیه آن اعلام می کند.

یک منبع رسمی در وزارت امور خارجه و مهاجران به سانا تصریح کرد: جمهوری عربی سوریه به شدت تبلیغات گمراه کننده، جعل حقایق و تحریک دولت آمریکا و ابزارهای آن علیه کوبا و سایر کشورها را محکوم کرده و این تبلیغات را در چارچوب سیاست خصمانه آمریکا و تلاش های مذبوحانه آن برای به زانو درآوردن کوبا و پذیرش دیکته های آمریکایی می داند.

این منبع افزود: فشارهای آمریكا در همین جا متوقف نشد، بلكه این کشور دست به حمله تروریستی به سفارت كوبا در پاریس و قبل از آن در واشنگتن زده و این حملات نقض آشكار همه توافق نامه ها و هنجارهای بین المللی مربوط به حرمت مأموریت های دیپلماتیک و از نوع تروريسم سازمان يافته دولتی محسوب می شود.

منبع رسمی در وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری عربی سوریه مجددا همبستگی کامل خود را با کشور دوست کوبا و ایستادن در کنار آن را در برابر توطئه متجدد علیه آن اعلام می کند و در عین حال مطمئن است که ملت کوبا در انقلاب پیروزمندانه خویش، شصت سال پیش با محاصره ظالمانه آمریکا روبرو شده اند و اکنون قادر به خنثی کردن این توطئه، حفظ حاکمیت کوبا و گزینه های ملی آن و نیز دستاوردها انقلاب این کشور هستند. 

ل.ب