دستور رئیس جمهور بشار اسد برای رسیدگی به اوضاع خودروها و ماشين آلات و خدمه آنها كه برای اقدامات جنگی بسیج شده بودند

دمشق – سانا

رئیس جمهور بشار اسد امروز دستور شماره /20/ سال /2021/ برای تنظیم رسیدگی به وضعیت خودروها وماشين آلات و تجهیزات مهندسی و خدمه آنها كه توسط اداره بسیج برای اقدامات جنگی بسیج شده بودند و جبران خسارت وارد شده به این خودروها ها یا خدمه آنها براساس قواعد مشخص را صادر کرد.