افتتاح ساختمان اداره امور مالی بانیاس توسط نخست وزیر

طرطوس – سانا

مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر در راس یک هیئت دولتی امروز بازدید از استان  طرطوس برای پیگیری اجرای تعدادی از پروژه های خدماتی، سرمایه گذاری و اقتصادی را آغاز کرد.

مهندس حسین عرنوس، نخست وزیردر چارچوپ این بازدید ، ساختمان اداره امور مالی بانیاس را افتتاح کرد

محمد عطفه مدیر اداره امور مالی طرطوس به خبرنگار سانا گفت که این ساختمان داراي پنج  طبقه، در مساحتی بالغ بر 1773متر مربع و با هزینه بالغ بر 2.5 میلیارد لیرسوریه افتتاح شد.

وزرای اداره محلی ، محیط زیست ، برق ، حمل و نقل و منابع آب در این تور شرکت می کنند.