ایلخانی راعی برای متوقف کردن جنگ تحمیل شده علیه سوریه وعراق دعوت کرد

بیروت_سانا

ایلخانی مار بشاره بطرس الراعی برای متوقف کردن جنگ تحمیل شده علیه سوریه وعراق وفلسطین وایجاد راه حل سیاسی برای بحران ها، دعوت کرد.

ایلخانی مار بشاره بطرس الراعی طی خطبه خود امروز تاکید کرد تداوم این جنگ بی معنی یک لکه بر روی وجدان جامعه بین المللی وابروی این نسل می باشد، چون تنها سود که دارد عبارت است ازسود سیاسی واقتصادی وایدئولوژیک وتجارت اسلحه می باشد، بدون در نظر گرفتن شهروندان بی گناه که در حال قتل عام وکشته هستند، وتمدن های تاریخی که مال بشریت است ، تخریب وسرقت ومنهدم شدند.

حسین حبیب