اعطای مجوز وارد کردن تراکتورهای کشاورزی دست دوم طبق شرایط معین به مدت دو سال..

دمشق_سانا

وزارت اقتصاد وتجارت خارجی امروز مجوز وارد کردن تراکتورهای کشاورزی دست دوم به مدت دو سال از تاریخ مجوز ، طبق شرایط معین، اعطا کرد.

شرایط وضوابط وارد کردن تراکتورها طبق مجوز که سانا امروز یک نسخه از آن دریافت نباید عمر تراکتور از 5 سال از تاریخ تولید بیشتر باشد، همچنین باید تراکتورها وقطعات یدکی آن ها حالت خوب ومناسب برای شروع کار در سوریه ، وامکان ثبت در اداره های حمل ونقل داشته باشد وبا سوخت محلی کار می کنند.

ضوابط دیگر طبق مجوز موتور وشاسی تراکتورها باید اصل باشد(همان موتور وشاسی که شرکت تولید کننده ساخته بود ) ، همچنین باید شماره موتور وشاسی وگواهی مبدا وجود داشته باشد.

حسین حبیب